समाजभूषण मा.भीमरावजी हत्तीअंबीरे यांना पुणे येथे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले Gallery